Eesti Tantsuhariduse Liit 2012

Juhtkonna koosseis:
Juhatus: Eve Noormets, Jane Miller-Pärnamägi
Volikogu: Anu Sööt (volikogu esimees), Mall Noormets, Ilma Adamson, Silvia Purje, Sille Kapper, Anne Tamm-Kivimets, Anu Ruusmaa, Janne Ristimets, Kadri Tiis, Lii Ainsalu, Tanel Keres, Kai Meristo, Anu Vask, Terje Kaldur, Triin Marts, Mari Tomp

Üldkoosolekul kinnitatud prioriteetsed tegevusvaldkonnad:

- Tantsuõpetus alushariduses;
- Tants üldhariduskoolides (riiklik õppekava, tants vabaainena);
- Tants huvihariduse süsteemis (riiklik õppekava ja rahastamine);
- Tants kõrghariduse süsteemis;
- Tantsuõpetaja kutse;
- Rahvusvaheline koostöö (DaCi, Kedja jm);
- Erialane eesti keelne õppematerjal, -kirjandus;
- Erinevate põlvkondade vaheline side;
- Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja preemia;
- Tantsuinfo kuukirja väljaandmine;
- Infovahetus, liikmete huvide eest seismine ja nende esindamine.

Olulisemad tegevused ja projektid:
1. Tantsuõpetus üldhariduses.
Jätkus töö uuele kehalise kasvatuse tantsulise liikumise ainekavale vastavate koolituste korraldamisega ning õppematerjalide loomisega. Jätkus töö tantsuõpetuse gümnaasiumiosa ainekava loomisega.
2. Tantsuõpetus huvihariduses.
Jätkus töö huvihariduse tantsuõppe raamõppekavade loomisel.
3. Eesti Tantsunõukogu töös osalemine.
Jätkus osalemine ETN töös. Ühendus koondab erinevate tantsukunsti valdkonna liitude ja erialaorganisatsioonide liikmeid.
4. Rahvusvaheline koostöö.
Rahvusvahelisel tasandil tegi liit jätkuvalt koostööd ülemaailmse tantsuhariduse organisatsiooniga daCi (Dance and the Child International), mille missiooniks on toetada tantsuhariduse kaasaegseid meetodeid ja igakülgset arengut.
Liit osales ka Põhjamaade tantsuinimeste võrgustikus Kedja, mida koordineeris Eesti Tantsukunstnike Liit.
5. Erialase eestikeelse õppematerjali- ja kirjanduse loomine ja avaldamine.
Liit valmistas ette ja kuulutas välja ideekavandi konkursi tantsuõpetuse metoodika alaste õppematerjalide loomiseks.
6. Aasta Tantsuõpetaja preemia (Gerd Neggo) traditsiooni jätkamine.
Jätkati Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja preemia iga-aastase väljaandmise traditsiooni. 2012 aastal sai stipendiumi Rene Nõmmik.
7. Tantsuinfo kuukirja väljaandmine.
Regulaarselt jätkus Tantsuinfo kuukirja väljaandmine ja selle sisuline arendamine eesmärgiga arendada ning teavitada tantsukunsti valdkonna tegemistest.
8. Infovahetus, kodulehekülje arendus, liikmete huvide eest seismine ja nende esindamine.
Regulaarselt toimus nii ETHL liikmete kui kõikide tantsuõpetajate info jagamine ETHL kodulehel, kodulehe arendamine. Liikmete esindamine kohtumistel partnerorganisatsioonidega, riigi- ja omavalitsusüksustega suhtlemisel.
9. Tantsuhariduse valdkonna kaardistamine maakondade kaupa.
Alustati kaardistussüsteemi väljatöötamisega.