Eesti Tantsuhariduse Liit 2011

Juhtkonna koosseis:
Juhatus: Eve Noormets, Jane Miller-Pärnamägi
Volikogu: Anu Sööt (volikogu esimees), Mall Noormets, Ilma Adamson, Silvia Purje, Sille Kapper, Anne Tamm-Kivimets, Anu Ruusmaa, Janne Ristimets, Kadri Tiis, Lii Ainsalu, Tanel Keres


Üldkoosolekul kinnitatud prioriteetsed tegevusvaldkonnad:

- Tantsuõpetus alushariduses;
- Tants üldhariduskoolides (riiklik õppekava, tants vabaainena);
- Tants huvihariduse süsteemis (riiklik õppekava ja rahastamine);
- Tants kõrghariduse süsteemis;
- Tantsuõpetaja kutse;
- Rahvusvaheline koostöö (DaCi, Kedja jm);
- Erialane eesti keelne õppematerjal, -kirjandus;
- Erinevate põlvkondade vaheline side;
- Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja preemia;
- Infovahetus, liikmete huvide eest seismine ja nende esindamine.

Olulisemad tegevused ja projektid:

1. Kehalise kasvatuse tantsulise liikumise ainekava loomine:
ETHL algatusel on valminud üldhariduskooli kehalise kasvatuse ainekava tantsulise liikumise osa nii põhikoolile kui gümnaasiumile. Lisaks on mõlema kooliastme jaoks valminud aineraamat. Kõik materjalid on kättesaadavad riiklikus õppekava portaalis http://www.oppekava.ee/index.php/Esileht
2. Tantsuõpetuse ainekava loomine:
ETHL algatusel on valminud üldhariduskooli tantsuõpetuse õppekava vabaainena põhikoolile. Õppekava on kättesaadav riiklikus õppekava portaalis http://www.oppekava.ee/index.php/Esileht
3. Eesti tantsukõrghariduse arengukava loomise algatamine:
ETHL algatusel on valminud tantsukõrghariduse arengukava. Edasine töö arengukavas nimetatu rakendamisel on kõrgkoolide pärusmaa, kuid ETHL on kindlasti üks osapooltest, kes jälgib tegevusplaanide elluviimist.
4. Eesti Tantsunõukogu loomise algatamine:
ETHL algatusel kutsusti kokku Eesti Tantsunõukogu. 2011 toimus mitmeid olulisi koosolekuid:
Eesti teatrite rahastamise komisjonile tantsuvaldkonna poolsete ettepanekute loomine; Eesti Kultuurkapitali uute arengusuundade ettepanekute loomine; tantsuvaldkonna hetkeolukorra kaardistamine jt.
5. Erialase kirjanduse kirjastamine:
ETHL egiidi all ilmus augustis 2011 käsiraamat “Loovmäng”, autor Anu Sööt. Esmane tiraaž oli 700 raamatut, aga kuna huvi oli raamatu vastu suur, siis 2011 lõpus tehti lisa trükk. Suur osa raamatuid läks kingituseks tantsuelu edendajatele ja liidu koostööpartneritele.
6. Erialase tõlkekirjanduse kirjastamine:
ETHL algatusel on alustatud koostööd kirjastusega Koolibri, kes on saanud nii Kultuurkapitali toetuse kui autori loa Joyce, M. (1994) "First steps in teaching creative dance to children" (Esimesed sammud loovtantsu õpetamisel) tõlkimiseks ja väljaandmiseks. Väljaanne ilmub aasta 2012 teises pooles.
7. Riikliku tantsuhuvihariduse õppekava loomine:
ETHL algatusel on käsil huvihariduse tantsuõpetuse ainekavade loomine. Mustandid/ töövariandid 4 valdkonnast (ballett; eesti tants; loov- ja kaasaegne tants; standard- ja ladina tantsud) olid Huvikeskuste Juhtide Kogule üleandmiseks valmis 15. dets.2011. 2012 aastal jätkub töö showtantsu ainekava väljatöötamisega.
8. Igakuiste elektrooniliste kuukirjade väljaandmine:
Kuukirjal on alates aprillist 2011 kindel toimetus: tekstide loomise ning info kogumise osas Evelin Lagle ning materjali kokkupaneku ja küljenduse osas Brit Pavelson, mistõttu on kuukiri saanud uue kvaliteedi nii sisus kui vormis. Kuukirja levitatakse läbi listi umbes 1500-le kontaktile ning kõik ilmunud kuukirjad on nähtavad ETHLi koduleheküljel tantsuharidus.ee
9. Rahvusvaheline koostöö:
ETHL teeb jätkuvalt koostööd rahvusvaheliste tantsuhariduse võrgustikega Dance and the Child International (daCi), Kedja jt. Liit vahendab oma kodulehel infot erinevate rahvusvaheliste
festivalide jm koostööpakkumiste osas. Järgmisele daCi konverentsile on kutse saanud Eesti tantsuhariduse hetkeseisust ning õppekavade arendusest ettekannet tegema ETHL liikmed Jane Miller-Pärnamägi ja Anu Sööt
10. Gerd Neggo tantsuõpetaja aastapreemia väljaandmine:
ETHL algatusel ja Eesti Kultuurkapitali toetusel kuulutati välja, valiti ja anti üle Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja stipendium, mille sai 2011.aastal TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Raido Mägi. Selle kohane kirjeldus ja meediakajastus ETHLi koduleheküljel.
11. Eesti Tantsuhariduse Liidu (ETHL) kodulehe haldamine:
ETHL kodulehelt saab jälgida pidevalt uuenevad tantsuhariduslikku infot
Tantsuinfo kalendri haldamine ETHL kodulehel:
Tantsualaste koolituste ja ürituste info edastamise süsteemiga on liitunud mitmed tantsuorganisatsioonid: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Ülikool, ERRS, Eesti Tantsukunstnike Liit, Eesti Kutseliste Tantsijate Liit jne.
12. tantsuvaldkonna mõttetalgud:
a) 21.-23.jaanuaril 2011 toimusid Eesti Tantsupedagoogide Liidu poolt korraldatud mõttetalgud Viljandimaal, Männiku Metsatalus, et tulevikus luua organisatsioon Eesti Tantsunõukogu. Osalejaid oli 17 inimest 13-nest erinevast organisatsioonist. Toimus tantsuvaldkonna SWOT analüüs, mille alusel loodi edasine koos tegutsemise kava ning jõuti kindlale veendumisele, et koostegutsemiseks on vajalik Eesti Tantsunõukogu loomine. Meedia kajastus nii mõttetalgutele ja 14.veebruari koosolekule oli peale pressiteate edastamist väga aktiivne. Huvi tundsid nii ERR, kui ajaleht "Sirp" ja mitmed teised väljaanded. Sellest tulenevalt ja arvestades valimiste eelset perioodi otsustati pöörata ka poliitikute tähelepanu tantsuvaldkonnale. 14.veebruaril sai teoks ka kohtumine poliitikutega, et esitada mõttetalgutel arutust leidnud küsimused tantsukunsti erinevates osades alljärgnevalt:
1. Vabakutseliste tantsukunstnike loometingimused ja taristu
2. Loomestipendiumid vabakutselistele tantsukunstnikele
3. Vabakutseliste tantsukunstnike sots. garantiid
4. Regionaalne kultuuripoliitika tantsukunsti valdkonnas
5. Kultuuri- ja haridusministeeriumi koostöö tantsu vallas
6. Oluliste tantsuvaldkonna ürituste jätkusuutlikkuse kindlustamine (festivalid)
7. Tantsupidude toimumise paik
b) 21.12.2011 toimus tantsuhariduse valdkonna mõttetalgud, kus osales umbes 25 inimest, enamus tantsuõpetajaid Eestimaa erinevatest paikadest. Läbi avatud ruumi meetodi püüti ühiselt selgemaks saada, milline on hetkeolukord ja mis suunas soovime edasi liikuda ning millised on reaalsed võimalused. Arutelud toimusid järgmistel teemadel ning arutelude tulemid on üheks oluliseks aluseks Eesti Tantsuhariduse Liidu 2012 aasta tegevuste planeerimisel:
- kuidas tagada tantsuõpetuse jätkusuutlikus?
- kuidas liit saaks abistada tantsimise, kui kehalise liikumise normaalset tegevust koolinoorte hulgas?
- kuidas luua pidev/süsteemne koostöö omavalitsuste ja ministeeriumitega?
- kuidas püstitab rütmikas/tantsus üldhariduskooli õpetaja oma töösse eesmärgid?
- kuidas tagada tantsuõpet läbiviivate isikute erialane pädevus?
- kuidas kaasata rohkem inimesi/õpetajaid liidu/ tantsuhariduse valdkonna arendamisse?