Eesti Tantsuhariduse Liit 2010

Juhtkonna koosseis:
Juhatus: Eve Noormets, Jane Miller-Pärnamägi
Volikogu: Anu Sööt, Ilma Adamson, Jüri Nael, Kristjan Kurm, Mall Noormets, Sille Kapper, Silvia Purje


Üldkoosolekul kinnitatud prioriteetsed tegevusvaldkonnad:

- tantsuõpetus alushariduses;
- tantsuõpetus üldhariduses;
- tantsuõpetus kõrghariduses;
- tantsuõpetus huvihariduses;
- tantsuõpetus täiskasvanute hariduses;
- tantsuõpetaja kutse;
- rahvusvaheline koostöö;
- erialane eesti keelne õppematerjal ja -kirjandus;
- erinevate põlvkondade vaheline side.

Olulisemad tegevused ja projektid:

1. Kehalise kasvatuse ainekava uuendamise töögrupis osalemine (juuni 2009- jaanuar 2010):
2009.aastal kaasajastatati üldhariduse õppekavasid, kaasa arvatud kehalise kasvatuse ainekava. Kuna antud dokument sisaldas ka tantsuõpet ja rütmikat, kogunes ETHLi algatusel tantsuspetsialistidest koosnev komisjon, et teha parandused ja ettepanekud. 2009 detsembriks kinnitati riiklikult põhikooli ja gümnaasiumi astme ainekava, milles on rõhutatud tantsulise liikumise integreerimist sportlike tegevustega ning üldhariduskoolidel soovitatakse lisada õppekavasse eraldi vabaainena tantsuõpetus.
2. Tantsuõpetuse ainekava loomine ning rakendamine (jaanuar 2010-2011):
Liit algatas tantsuõpetuse ainekava loomise üldhariduskoolidele koostöös Riikliku Eksasmi- ja Kvalifikatsioonikeskusega. Koolidel on võimalus valikainena tants oma tunniplaanidesse paigutada. Tantsu ainekavas on antud võimalused erinevate moodulite valimiseks: loovtants, rahvatants, kaasaegne tants, standard- ja ladina tantsud. Tantsuõpetuse eesmärgiks on kõikide tunnis osalevate õpilase kehateadlikkuse, loomingulise mõtlemise ning tantsuliste võimete arendamine tantsimise, tantsu vaatamise ja tantsust rääkimise kaudu.
Märts 2010 kinnitati Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tantsuõpetuse ainekava põhikoolile, gümnaasiumi osa ainekava on hetkel veel valmimisel.
3. Õppekavadele vastavate aineraamatute/õppematerjalide koostamine, koolituste korraldamine ja õppekavade tutvustamine:
Planeeritakse metoodiliste materjalide ettevalmistamist, õpetajate koolituste korraldamist ning uuenduste tutvustamist erinevatele õpetajatele ja organisatsioonidele.
4. Eesti tantsukõrghariduse ümarlaud (28.04.2010-2011):
Liit algatas kahe ülikooli (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tallinna Ülikooli) vahelise arutelu. Eesmärgiks on kaardistada tantsualase kõrghariduse probleemid ning leida ühised kokkulepped; kooskõlastada tulevikuplaanid; täpsustada omavaheline infovahetus ja koostöö. Ümarlaua tulemusel valmis tegevuskava aastateks 2011-2020.
5. Eesti Tantsu Nõukogu loomine (september 2010-2011):
Erinevatel kohtumistel teiste tantsuorganisatsioonidega on jõutud sageli ühise tõdemuseni, et Eestis puudub ühtne toimiv süsteem tantsuhariduses ning tantsuelu korraldamises üldiselt. ETHL on teinud ettepaneku erinevatele tantsuorganisatsioonidele luua ühiselt Eesti Tantsu Nõukogu, kuhu kuuluksid kõik tantsuelu mõjutavad liidud ning muud asutused. Jaanuaris 2011 toimus ettevalmistav kogunemine, et paika panna Tantsu Nõukogu eesmärgid ja tegevused. 14.03.2011 loodi Eesti Tantsu Nõukogu, mis on laiapõhjaline partner Eesti riigile, et aidata vastuvõtta pädevaid otsused Eesti tantsuelu arendamiseks.
6. Erialase tõlkekirjanduse kirjastamine:
Alustatud on koostööd kirjastusega, et hakkaks ilmuma emakeelset erialast tõlkekirjandust tantsupedagoogika valdkonnas.
7. Riikliku tantsuhuvihariduse õppekava loomine (algus 16.11.2010)
2010 sügisel algatas Haridus- ja Teadusministeerium huvikoolide õppekavade arendamist. Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud tantsu valdkonna esindajate koostöökohtumisel võttis liit ülesande informeerida õppekava loomisest tantsuõpetajaid ning korraldada õppekava töögruppide tööd.